Pradžia
lt
en

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius.

MOKSLINĖ PROGRAMA

Centras-periferija: kultūrinių įtakų kryptys“

Tyrimų kryptis – Lietuvos proistorė, archeologiniai tyrimai.

Vadovas - dr. Gintautas Zabiela

       Programos trukmė – 5 metai (2002–2006 m.). Tai modifikuotas ir aktualizuotas 1997–2001 m. vykdytos programos „Lietuvos gyventojų XI–XVII a. kultūra archeologijos duomenimis“ tęsinys. Taip užtikrinamas mokslinių tyrinėjimų tęstinumas, perimamumas bei tolygi tyrinėjimų raida. Neįstengiant aprėpti visos gausios istorinio laikotarpio archeologinės ir kitokio pobūdžio medžiagos, pasirinktas vienas jos aspektas – kultūrinių įtakų atspindžiai materialinėje kultūroje.

       Programos tikslas yra ištirti kultūrinių įtakų kryptis ir jų konkrečias pasireiškimo formas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės etninėse žemėse, remiantis iki šiol nepanaudotais pirminiais archeologiniais ir kitais materialinės kultūros šaltiniais. Pastarieji teikia naujas galimybes interpretuojant kultūrines įtakas XIII–XVIII a. Programoje vykdomi tyrimai leidžia atskleisti kartu su Lietuvos krikštu bei valstybės įsijungimu į europinę politiką į kraštą patekusių kultūrinių reiškinių genezę bei raidą, iš ikiistorinės epochos kilusios vietos tradicijos kitimą bei prisitaikymą naujomis sąlygomis, atneštinio ir vietinio kultūrinio elemento tarpusavio sąveiką. Turėtų būti plačiau pasiaiškintas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kaip savito civilizacinio modelio, materialinės kultūros aspektas, t. y. kiek pastarasis nulėmė kitas valstybės gyvenimo sritis.

       Programa remiasi ankstesniais archeologų, istorikų bei kitų materialinės kultūros tyrinėtojų istoriniu aspektu darbais, atliktais Lietuvoje bei aplinkiniuose kraštuose.

       Programos vykdytojai 5 metų laikotarpiui:

  1.        dr. Gintautas Zabiela, Rytų Lietuvos periferija (Anykščių mikroregionas) (programos vadovas);
  2.        dr. Romas Jarockis, Šiaurės Lietuvos periferija (Žagarės mikroregionas);
  3.        Linas Kvizikevičius, Centrinės Lietuvos periferija (Seredžiaus mikroregionas);
  4.        Kęstutis Katalynas, Vilniaus priemiesčiai.

       Programą vykdo Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyrius pagal galimybes bendradarbiauja su kitomis įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje.

       Už programą numatoma atsiskaityti straipsnių rinkiniais, monografijomis; pranešimais konferencijose, lauko žvalgymų ir tyrinėjimų rezultatais.

        Programos vadovas dr. Gintautas Zabiela