Pradžia
lt
en

Mokslo taryba yra Instituto valdymo organas. Ją sudaro 15 narių, kuriuos renka Instituto mokslo darbuotojai slaptu balsavimu. Ne mažiau kaip 5 nariai yra Institute nedirbantys asmenys. Mokslo taryba direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Instituto struktūrą ir jos pakeitimus, svarsto direktoriaus pateiktus pasiūlymus dėl Instituto įstatų keitimo; tvirtina mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką; svarsto ir tvirtina Instituto mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus; svarsto Instituto direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Institutas įgyvendina savo tikslus ir uždavinius; svarsto ir teikia direktoriui pasiūlymus dėl Instituto asociacinių ryšių su mokslo ir studijų institucijomis, lituanistinių mokslinių tyrimų, socialinės ir kultūrinės veiklos, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; rengia ir teikia direktoriui tvirtinti Akademinės etikos kodeksą; direktoriaus teikimu sudaro nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su Instituto mokslinių tyrimų, socialinės ir kultūrinės plėtros veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu.

2020 m. birželio 9 d. išrinktos Mokslo tarybos sudėtis

Darius Staliūnas Tarybos pirmininkas
El. pašto adresas darius.staliunas@istorija.lt , darius01108@gmail.com
Tamara Bairašauskaitė Tarybos pirmininko pavaduotoja
Darius Baronas Tarybos sekretorius

 • Rasa Banytė-Rovell  |  vyresnioji mokslo darbuotoja
 • Marija Drėmaitė  |  VU Istorijos fakulteto profesorė
 • Artūras Dubonis  |  vyresnysis mokslo darbuotojas
 • Saulius Grybkauskas  |  direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams
 • Rimantas Jankauskas  |  VU Medicinos fakulteto profesorius
 • Salvijus Kulevičius  |  VU Istorijos fakulteto docentas
 • Dangiras Mačiulis  |  vyresnysis mokslo darbuotojas
 • Dalia Satkauskytė  |  LLTI Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja
 • Gintautas Sliesoriūnas  |  vyresnysis mokslo darbuotojas
 • Vitalija Stravinskienė  |  mokslo darbuotoja
 • Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  |  vyresnioji mokslo darbuotoja
 • Birutė Triškaitė  |  LKI Raštijos paveldo tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja
Informacija atnaujinta 2024-01-03 13:27