Pradžia
lt
en

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS SKYRIUS

Programa – Lietuvos istoriografijos paminklai

1. Mokslo kryptis: Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI amžiaus pradžios (istorija ir istoriografija, pagalbiniai mokslai).

2. Programos pavadinimas: „Lietuvos istoriografijos paminklai“.

3. Programos vadovė: vyriausioji m. b., habil. dr., doc. Ingė Lukšaitė

4. Programos vykdymo terminai: pradžia 1998 m. – pabaiga 2009 m.; pirmas etapas – 1998 m. – 2003 m., antrasis etapas – 2004 m. – 2009 m.

5. Programos uždaviniai ir tikslas yra surasti iki šiol neskelbtus arba neįvestus į humanitarinių   mokslų apyvartą reikšmingus XVI–XVIII a. Lietuvos ir Baltijos regiono istoriografijos paminklų rankraščius arba retus spaudinius, paskelbti juos originalo kalba ir jų vertimą į lietuvių kalbą; pažinti XVI–XVIII a. Lietuvos ir Baltijos regiono istoriografijos raidą, jos įnašą į bendrąją mentaliteto raidą, kultūrų komunikaciją, besireiškiančią skelbiamuose istorijos veikaluose.

6. Pirmojo etapo mokslinių tyrimų rezultatai. Ieškomi, skelbiami ir tiriami istoriografijos veikalai, turintys reikšmę kelių humanitarinių mokslų – istorijos, kultūros istorijos, mentaliteto raidos, literatūros ir kalbos istorijos, knygotyros tyrimams ir vieno kurio laikotarpio, temos ar įvykio interpretacijai skirti nedidelių apimčių tekstai ar jų teminiai rinkiniai.

       Per pirmąjį etapą parengti, tirti ir išleisti: 1) klaipėdiečio istoriko Mato Pretorijaus (apie 1635-1704) rankraščio „Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne“ („Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“), kurį sudaro 18 knygų, apie 2000 psl. teksto) I-ąjį tomą: Matas Pretorijus Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla / Matthaeus Praetorius, Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne, t. 1, sud. I. Lukšaitė, Vilnius: Pradai, 1999, p. 737; 2) antrąjį M. Pretorijaus veikalo publikacijos tomą įteikti LII leidyklai. Numatomi 7 publikacijos tomai. 3) Prūsijos karalystės lituanisto, Karaliaučiaus karališkos vokiečių mokslo draugijos garbės nario Gotfrydo Ostermejerio (1716–1800) neskelbtų lituanistinių rankraščių rinkinį Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai, parengė Vilija Gerulaitienė, Vilnius: Žara, 2002, 159 p.; 4) Lietuvos DK diplomato ir literato Elijo Pilgrimovijaus (?–1605) veikalą: Elijas Pilgrimovijus, Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą 1600–1601 m., parengė Jūratė Kiaupienė, Vilnius: Žara, 2002.

7. Programą 1998-2003 m. vykdė: habil. dr. Ingė Lukšaitė, dr. Jūratė Kiaupienė, dr. Jolita Sarcevičienė, dr. Mintautas Čiurinskas, specialistė Vilija Gerulaitienė.

8.   Mokslinių tyrimų tikslai ir uždaviniai antrajam programos etapui 2004 m. – 2009 m.. Programos vykdytojai laikosi tų pačių bendrųjų ilgalaikės programos tikslų ir uždavinių.

9. Antrame programos etape planuojami konkretūs darbai. Antrajame programos etape numatoma tęsti istoriografijos paminklų rankraščių paieškas. Planuojama tęsti M. Pretorijaus veikalo rankraščio „Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne“ („Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“) parengimą spaudai ir tyrimus. Numatyta parengti spaudai III M. Pretorijaus veikalo tomą: IV–V–VI knygas „Senovės prūsų idololatrija“, „Senovės prūsų šventės“, „Senovės prūsų konsekracijos“, viso 48 a. l. apimties vokiečių-lietuvių kalbomis ir IV tomą :  VII knygą „Prūsų bažnyčios kronika“, viso 52 a. l.

       Numatyta praplėsti programą tekstų rinkiniais, kurie yra šaltiniai Centrinės ir Vakarų Europos elito požiūriui į Lietuvos istorijos įvykius pažinti. Konkrečiai numatoma surinkti ir parengti spaudai rinkinį apie Lietuvos DK 1514 m. mūšio prie Oršos interpretacijas centrinės ir vakarų Europos spaudoje, rinkinio sudarytojas ir parengėjas dr. M. Čiurinskas. Parengti monografija su teminiu priedu – XVI a. antros pusės – XVII a. pirmos pusės tekstų rinkiniu „Lietuvos DK didikės proginėje literatūroje“, autorė ir tekstų rinkinio sudarytoja dr. Jolita Sarcevičienė.

Svarbesni darbai paskelbti nuo programos vykdymo pradžios

Knygos:

1. Matas Pretorijus, Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla // Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne, Vilnius: Pradai, 1999. T 1: Prūsijos įdomybių santrauka // Syllabus Deliciae Prussicae; kn. 1: Prūsijos onomasija // Onomasia Prussiae, sudarė I. Lukšaitė; LII, 737 p.; parengė I. Lukšaitė ir V. Gerulaitienė; įvadas – I. Lukšaitė „Matas Pretorijus – Prūsijos kultūros istorikas. Gyvenimas, veikla ir mokslinė kūryba // Matthäus Prätorius – Geschichtsschreiber der preusischen Kultur. Leben, Werk, und Wissenschaftliches Schaffen“, p. 9–140 ir dalykiniai bei bibliografiniai komentarai; V. Gerulaitienė – teksto originalo kalba parengimas spaudai ir archeografiniai komentarai bei vertimas į lietuvių kalbą; E. Ulčinaitė – teksto dalių lotynų kalba parengimas spaudai ir vertimas.

2. Matas Pretorijus, Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla, t. 2: II knyga Prūsijos demologija, III knyga Prūsijos topografija, parengė I. Lukšaitė, bendradarbiaudama su V. Gerulaitiene, M. Čiurinsku, I. Tumavičiūte, Vilnius: LII leidykla, 2004, 881 p., ISBN 9986-776-82 (bendras), ISBN 9986-780-58-6 (II tomas);  įvadas – I. Lukšaitė „Matas Pretorijus ir jo Prūsijos įdomybių antroji bei trečioji knygos // Matthäus Prätorius und das zweite und dritte Buch seines Werkes Deliciae Prussicae“, p. 7–43.

3. Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai, serija Historiae Lituaniae fontes minores, t. III, parengė Vilija Gerulaitienė, LII, Vilnius: Žara, 2002, 159 p; įvadas – V. Gerulaitienė, „Gotfrydas Ostermejeris ir jo lituanistiniai rankraščiai“, p. 7–20 ir dalykiniai komentarai; įvadas – Liucija Citavičiūtė, „Gotfrydo Ostermejerio taisyta Liudviko Rėzos į lietuvių kalbą versta Dovydo psalmė“, p. 21–25.

4. Elijas Pilgrimovijus, Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą, 1600–1601, serija Historiae Lituaniae fontes minores, t. IV, parengė Jūratė Kiaupienė, LII, Vilnius: Žara, 2002., 111 p.; įvadas – J. Kiaupienė „Elijas Pilgrimovijus – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės diplomatas ir literatatas“, p. 7–14 ir dalykiniai komentarai.

5. Jolita Sarcevičienė, Lietuvos didikės proginėje literatūroje: portretai ir įvaizdžiai,  Vilnius: Versus aureus, 2005, 684 p. ISBN 9955-601-86-8

Straipsniai:

1. Lukšaitė, Ingė, „Motiejus Pretorijus – istorikas ir etnografas“, Nuo Mažvydo iki Vydūno: Karaliaučiaus krašto šviesuoliai, sud. V. Šilas, Vilnius, 1998, p. 39–50;

2. Kiaupienė, Jūratė, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės riterio vaizdinys Motiejaus Stryjkovskio tekstuose“, Kultūrų sankirtos, sud. Zigmantas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Edmundas Rimša, Jolita Sarcevičienė, LII, Vilnius: Diemedis, 2000, p.117–141;

3. Gerulaitienė, Vilija, „Abrahamas Jakobas Penzelis ir Rytų Prūsija“, Kultūrų sankirtos, sud. Z. Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Edmundas Rimša, Jolita Sarcevičienė, LII, Vilnius: Diemedis, 2000, p. 326–346;

                   Vyriaus. m. b., habil. dr., doc. Ingė Lukšaitė