Pradžia
lt
en

Admission to doctoral studies in ethnology science field in 2024 in Klaipeda university, Lithuanian institute of History and Vytautas Magnus university


Skelbiamas priėmimas į 2024 m. Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą:

Kontaktinis asmuo Lietuvos istorijos insitute:

Ieva Steckė, ieva.stecke@istorija.lt, tel. nr.: 852192448, 869096941.


Admission to the Ph.D. program in History and Archaeology at Vilnius University and the Lithuanian Institute of History in 2024

Admission to the doctoral program in the field of history and archaeology at Vilnius University and the Lithuanian Institute of History shall be carried out by a joint Doctoral Admission Committee.

The competition score for admission to the Ph.D. in History and Archaeology shall consist of the weighted average of the Ph.D. research project and the interview, the weighted average of the supplement to the diploma certifying the award of the Master's degree or equivalent qualification, and the evaluation of the research work (if any).

Doctoral research project. Applicants for the Ph.D. in History and Archaeology must submit a printed and signed research project (the subject of the doctoral thesis must be indicated) and the recommendations by two scholars. The length of the project is up to 30,000 characters including spaces (about 10 numbered pages). Requirements for the printed text are the following: line spacing: 1,5 line spacing; font size: 12 points; margins: 2 cm at the top and bottom, 2,5 cm at the left, and 1 cm at the right.

The research project must include the following:

 • the topic of the future doctoral thesis and the problems of the research, as well as the aims and objectives of the research;
 • the sources of the future research and the state of research in Lithuania and worldwide;
 • presentation of the novelty and relevance of the planned research;
 • presentation of the methods of the research;
 • presentation of the main research questions.

Interview. Doctoral applicants shall participate in an interview during which they answer questions from the members of the Doctoral Admissions Committee on the topic of the research project and the planned doctoral thesis.

Research papers. Along with the research project, applicants may submit copies of their published (or accepted for publication) scientific articles to give a more complete picture of the applicant's scientific achievements.

Evaluation criteria. The research project and the interview with the applicant will be evaluated on a 10-point system. The research project will be reviewed by a reviewer appointed by the History and Archaeology Ph.D. Committee. The review is not communicated to the applicants. The Ph.D. Admissions Committee, taking into account the conclusions of the reviewer and the interview with the applicant, will evaluate the results of the research project and the interview according to the following criteria:

 • accurate and clear formulation of the scientific problem;
 • the relevance and novelty of the chosen topic and the perspective of the research are duly justified;
 • knowledge of the historiography and sources;
 • the project should be written in appropriate academic form and language.

The reviewer of the research project shall also evaluate the applicant's research work. The Admissions Committee may award up to 1 additional point for high-quality research papers, taking into account the reviewer's conclusions.

An electronic version of the research project with a signature, two scientific references, and scanned copies of articles, conference papers, prize-winning papers, etc. should be sent by e-mail to  between 13 June and 19 June at 3 p.m. (15.00).

Admission to the 2024 Ph.D. program in History and Archaeology will take place on Thursday 26 June at 9.00 a.m. at Vilnius University, Faculty of History, Room 211 (Universiteto str.7, 2rd floor).

Information on the admission procedure and studies at the University is available on the website and at the Doctoral and Postdoctoral Department of the Central Administration of Vilnius University on weekdays from 9.00 a.m. to 4.00 p.m. (16.00) at the following address: Universiteto g. 3, Vilnius, Room 108 and 109; telephone: +370 5 268 7095, +370 5 268 7093, e-mail: drs@crv.vu.lt).


Skelbiamas priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2024 m.

Humanitarinių mokslų srities Istorijos ir archeologijos mokslo krypties disertacijų tematikos

Priėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo bendra Priėmimo į doktorantūrą komisija.

Stojančiojo į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą konkursinis balas susideda iš doktorantūros mokslinio projekto ir pokalbio vertinimo, stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio svertinio vidurkio ir mokslo darbų vertinimo (jei stojantysis tokių turi).

Doktorantūros mokslinis projektas. Stojantieji į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą pateikia išspausdintą ir pasirašytą mokslinį projektą (būtina nurodyti disertacijos tematikos kryptį) ir dviejų mokslininkų rekomendacijas. Reikalaujama projekto apimtis – iki 30.000 spaudos ženklų įskaitant tarpus (apie 10 numeruotų lapų). Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.

Moksliniame projekte privalo būti:

suformuluota būsimos disertacijos tema ir tyrimo problematika, tyrimo tikslai ir uždaviniai;

pristatyti būsimo tyrimo šaltiniai ir tyrimų būklė Lietuvoje ir pasaulyje;

pristatytas planuojamo tyrimo naujumas ir aktualumas;

pristatyti tyrimo metodai;

pristatyti pagrindiniai tyrimo klausimai.

Pokalbis. Stojantieji į doktorantūrą dalyvauja pokalbyje, kurio metu atsako į Priėmimo į doktorantūrą komisijos narių klausimus mokslinio projekto bei planuojamos disertacijos tema.

Mokslo darbai. Kartu su moksliniu projektu stojantysis į doktorantūrą gali pateikti savo publikuotų (arba priimtų spaudai) mokslinių straipsnių kopijas, kurios padėtų susidaryti išsamesnę nuomonę apie pretendento mokslinius pasiekimus.

Vertinimo kriterijai. Mokslinis projektas ir pokalbis su stojančiuoju vertinamas 10 balų sistemoje. Mokslinį projektą recenzuoja istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas. Stojantieji su recenzija nėra supažindinami.

Priėmimo į doktorantūrą komisija, atsižvelgdamas į recenzento išvadas bei pokalbį su stojančiuoju, mokslinio projekto ir pokalbio rezultatus vertina pagal šiuos kriterijus:

tiksliai ir aiškiai suformuluota mokslinė problema;

tinkamai pagrįstas pasirinktos temos aktualumas ir naujumas, mokslinio tyrimo perspektyva;

istoriografijos bei šaltinių žinojimas;

projektas parašytas tinkama akademine forma bei kalba.

Mokslinio projekto recenzentas įvertina ir stojančiojo mokslo darbus. Priėmimo komisija, atsižvelgdama į recenzento išvadas, už kokybiškus mokslinius straipsnius stojančiajam gali skirti iki 1 papildomo balo.

Mokslinio projekto elektroninę versiją su parašu (būtina nurodyti tematiką), dviejų mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nuo birželio 10 d. iki birželio 17 d. 15 val. siųsti el. paštu rima.bareikiene@if.vu.ltPrieš teikiant mokslinį projektą konkursui būtina prisijungti prie VU internetinės stojančiųjų aptarnavimo sistemos ir pateikti reikalingus dokumentushttps://is.vu.lt/pls/dokt/isas.login 

Priėmimas į 2024 m. istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks birželio 26 d. (trečiadienį) 9.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 211 aud. (Universiteto g.7, II a.)

Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama interneto svetainėje ir Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (adresu: Universiteto g. 3, Vilnius, 108 ir 109 kab.; telefonais: +370 5 268 7095, +370 5 268 7093, el. paštu: drs@crv.vu.lt).

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2024 m.

2024 m.  istorijos ir archeologijos mokslo krypties priėmimo į doktorantūrą komisija

2024 m. priėmimo į doktorantūrą Vilniaus universitete taisyklės

Informacija apie priėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2024 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto internetiniame puslapyje:

https://www.if.vu.lt/stojantiems/doktoranturos-studijos#2024-m-istorijos-ir-archeologijos-mokslo-krypties-priemimo-komisija-2

Informacija apie doktorantūros studijas Vilniaus universitete:

https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/doktoranturos-studijos 


Skelbiami disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursai Etnologijos mokslo kryptyje 2024 m.

Disertacijų tematikų konkursas

Vasario 20 d. skelbiamas konkursas etnologijos mokslo krypties (H 006) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

- Etninės tradicijos ir jų kaita

- Miesto etnologija

- Tradicinio ir šiuolaikinio folkloro santykiai ir naujovės

- Regioniniai etnokultūriniai procesai

- Lyčių studijos etninėje kultūroje

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos.

Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.

Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo vasario 21 d. iki kovo 26 d.


Doktorantų vadovų konkursas

Vasario 20 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.

Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus (institucijos, kurioje mokslininkas dirba) bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.

Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:

- CV Europass forma

- Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas

- Prašymas dalyvauti konkurse

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo vasario 21 d. iki kovo 26 d.

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui Lietuvos istorijos institute priimami:

adresu Tilto g. 17, Vilnius. Kontaktinis asmuo – Ieva Steckė, tel. (8 5) 262 38 29, el. paštas: ieva.stecke@istorija.lt 

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki kovo 30 d.


SKELBIAMAS PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į VILNIAUS UNIVERSITETO IR LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO ISTORIJOS IR ARCHEOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ 2023 M.

Priėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo bendra Priėmimo į doktorantūrą komisija.

Stojančiojo į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą konkursinis balas susideda iš doktorantūros mokslinio projekto ir pokalbio vertinimo, stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio svertinio vidurkio ir mokslo darbų vertinimo (jei stojantysis tokių turi).

Doktorantūros mokslinis projektas. Stojantieji į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą pateikia išspausdintą ir pasirašytą mokslinį projektą (būtina nurodyti disertacijos tematikos kryptį) ir dviejų mokslininkų rekomendacijas.  Reikalaujama projekto apimtis – iki 30.000 spaudos ženklų įskaitant tarpus (apie 10 numeruotų lapų). Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.

Moksliniame projekte privalo būti:

 • suformuluota būsimos disertacijos tema ir tyrimo problematika, tyrimo tikslai ir uždaviniai;
 • pristatyti būsimo tyrimo šaltiniai ir tyrimų būklė Lietuvoje ir pasaulyje;
 • pristatytas planuojamo tyrimo naujumas ir aktualumas;
 • pristatyti tyrimo metodai;
 • pristatyti  pagrindiniai tyrimo klausimai. 

Pokalbis. Stojantieji į doktorantūrą dalyvauja pokalbyje, kurio metu atsako į Priėmimo į doktorantūrą komisijos narių klausimus mokslinio projekto bei planuojamos disertacijos tema.

Mokslo darbai. Kartu su moksliniu projektu stojantysis į doktorantūrą gali pateikti savo publikuotų (arba priimtų spaudai) mokslinių straipsnių kopijas, kurios padėtų susidaryti išsamesnę nuomonę apie pretendento mokslinius pasiekimus.

Vertinimo kriterijai. Mokslinis projektas ir pokalbis su stojančiuoju vertinamas 10 balų sistemoje. Mokslinį projektą recenzuoja istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas. Stojantieji su recenzija nėra supažindinami. Priėmimo į doktorantūrą komisija, atsižvelgdamas į recenzento išvadas bei pokalbį su stojančiuoju, mokslinio projekto ir pokalbio rezultatus vertina pagal šiuos kriterijus:

 • tiksliai ir aiškiai suformuluota mokslinė problema;
 • tinkamai pagrįstas  pasirinktos temos aktualumas ir naujumas, mokslinio tyrimo perspektyva;
 • istoriografijos bei šaltinių žinojimas; 
 • projektas parašytas tinkama akademine forma bei kalba.

Mokslinio projekto recenzentas įvertina ir stojančiojo mokslo darbus. Priėmimo komisija, atsižvelgdama į recenzento išvadas, už kokybiškus mokslinius straipsnius stojančiajam gali skirti iki 1 papildomo balo.

Mokslinio projekto elektroninę versiją su parašu (būtina nurodyti tematiką), dviejų mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nuo spalio 2 d. iki spalio 10 d. 15 val.  siųsti el. paštu rima.bareikiene@if.vu.lt.

Papildomas priėmimas į 2023 m. istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks spalio 18 d. (trečiadienis)  15.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g.7, III a.). 

Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama interneto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/doktoranturos-studijos ir Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (adresu: Universiteto g. 3, Vilnius, 108 ir 109 kab.; telefonais: +370 5 268 7095, +370 5 268 7093, el. paštu: drs@cr.vu.lt ).


Admission to doctoral studies in ethnology science field in 2023 in Klaipeda university, Lithuanian institute of History and Vytautas Magnus university

Skelbiamas priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2023 m.

Priėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo bendra Priėmimo į doktorantūrą komisija. Su disertacijų tematikomis ir  vadovais galite susipažinti čia.

Stojančiojo į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą konkursinis balas susideda iš:

doktorantūros mokslinio projekto ir pokalbio vertinimo;

stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio svertinio vidurkio ir mokslo darbų vertinimo (jei stojantysis tokių turi).

Doktorantūros mokslinis projektas. Stojantieji į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą pateikia išspausdintą ir pasirašytą mokslinį projektą (būtina nurodyti disertacijos tematikos kryptį) ir dviejų mokslininkų rekomendacijas.  Reikalaujama projekto apimtis – iki 30.000 spaudos ženklų įskaitant tarpus (apie 10 numeruotų lapų). Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.

Moksliniame projekte privalo būti:

 • suformuluota būsimos disertacijos tema ir tyrimo problematika, tyrimo tikslai ir uždaviniai;
 • pristatyti būsimo tyrimo šaltiniai ir tyrimų būklė Lietuvoje ir pasaulyje;
 • pristatytas planuojamo tyrimo naujumas ir aktualumas;
 • pristatyti tyrimo metodai;
 • pristatyti  pagrindiniai tyrimo klausimai. 

Pokalbis. Stojantieji į doktorantūrą dalyvauja pokalbyje, kurio metu atsako į Priėmimo į doktorantūrą komisijos narių klausimus mokslinio projekto bei planuojamos disertacijos tema.

Mokslo darbai. Kartu su moksliniu projektu stojantysis į doktorantūrą gali pateikti savo publikuotų (arba priimtų spaudai) mokslinių straipsnių kopijas, kurios padėtų susidaryti išsamesnę nuomonę apie pretendento mokslinius pasiekimus.

Vertinimo kriterijai. Mokslinis projektas ir pokalbis su stojančiuoju vertinamas 10 balų sistemoje. Mokslinį projektą recenzuoja istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas. Stojantieji su recenzija nėra supažindinami. Priėmimo į doktorantūrą komisija, atsižvelgdamas į recenzento išvadas bei pokalbį su stojančiuoju, mokslinio projekto ir pokalbio rezultatus vertina pagal šiuos kriterijus:

 • tiksliai ir aiškiai suformuluota mokslinė problema;
 • tinkamai pagrįstas  pasirinktos temos aktualumas ir naujumas, mokslinio tyrimo perspektyva;
 • istoriografijos bei šaltinių žinojimas; 
 • projektas parašytas tinkama akademine forma bei kalba.

Mokslinio projekto recenzentas įvertina ir stojančiojo mokslo darbus. Priėmimo komisija, atsižvelgdama į recenzento išvadas, už kokybiškus mokslinius straipsnius stojančiajam gali skirti iki 1 papildomo balo.

Mokslinio projekto elektroninę versiją su parašu (būtina nurodyti tematiką), dviejų mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nuo birželio 12 d. iki birželio 20 d. 15 val.  siųsti el. paštu rima.bareikiene@if.vu.lt.

Priėmimas į 2023 m. istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks birželio 29 d. (ketvirtadienį)  10.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g. 7, III a.). 

Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama interneto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/doktoranturos-studijos ir Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (adresu: Universiteto g. 3, Vilnius, 108 ir 109 kab.; telefonais: +370 5 268 7095, +370 5 268 7093, el. paštu: drs@cr.vu.lt ). Taip pat informaciją rasite adresu https://www.if.vu.lt/stojantiems/doktoranturos-studijos

 

Skelbiamas priėmimas į 2023 m. Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą:

Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursai

Etnologijos mokslo kryptyje 

Sausio 20 d. skelbiamas konkursas etnologijos mokslo krypties (H 006) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

- Etninės tradicijos ir jų kaita
- Miesto etnologija
- Tradicinio ir šiuolaikinio folkloro santykiai ir naujovės
- Regioniniai etnokultūriniai procesai
- Lyčių studijos etninėje kultūroje

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo sausio 20 d. iki kovo 10 d.

Doktorantų vadovų konkursas

Sausio 20 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus* bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
- CV Europass forma
- Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
- Prašymas dalyvauti konkurse
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo sausio 20 d. iki kovo 10 d.
Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami, žr. čia.


*Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.V-340, 5.2 punkto reikalavimai.

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki kovo 15 d.

 

DĖMESIO! Pratęsti papildomo priėmimo terminai

Mokslinio projekto elektroninę versiją su parašu, dviejų mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas iki spalio 12 d. 15 val. siųsti el. paštu rima.bareikiene@if.vu.lt, tel. (8 5) 2687297.

Prieš siunčiant mokslinį projektą būtina pateikti prašymą: https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/doktoranturos-studijos#prasymo-teikimas.

Papildomas priėmimas į 2022 m. Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks spalio 20 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g. 7, III a.). 

Daugiau informacijos: https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/doktoranturos-studijos.

 

Skelbiamas papildomas priėmimas į 2022 m. Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks rugsėjo 27 d. (antradienį) 15.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g. 7, III a.). 

Daugiau informacijos: https://www.if.vu.lt/stojantiems/doktoranturos-studijos#priemimas-i-vilniaus-universiteto-ir-lietuvos-istorijos-instituto-istorijos-ir-archeologijos-mokslo-krypties-doktorantura-2022-m-2

Admission to available doctoral places at Vilnius university

For more information: https://www.vu.lt/en/studies/phd-students/admission

Skelbiamas priėmimas į 2022 m. Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą

Admission to doctoral studies in ethnology science field in 2022 in Klaipeda university, Lithuanian institute of History and Vytautas Magnus university

Skelbiamas priėmimas į 2022 m. istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą

Priėmimas į 2022 m. Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks birželio 29 d. (trečiadienį)  10.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 211 aud. (Universiteto g.7, II a.). 

Mokslinio projekto elektroninę versiją su parašu, dviejų mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nuo birželio 20 d. iki birželio 22 d. 15 val.  siųsti el. paštu rima.bareikiene@if.vu.lt, tel. (8 5) 2687297.

Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama interneto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/doktoranturos-studijos ir Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (adresu: Universiteto g. 3, Vilnius, 108 ir 109 kab.; telefonais: +370 5 268 7095, +370 5 268 7093, el. paštu: drs@cr.vu.lt ).

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2021 m.

Priėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo bendra Priėmimo į doktorantūrą komisija.

Mokslinio projekto elektroninę versiją, mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nuo birželio 21 d. iki  23 d. (trečiadienis) 15.00 val. privaloma atsiųsti el. paštu rima.bareikiene@if.vu.lt, tel. (8 5) 2687297. Nurodytų dokumentų originalus privaloma turėti priėmimo metu.

Priėmimas į 2021 m. istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks liepos 1 d. (ketvirtadienį)  10.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 211 aud. (Universiteto g.7, II a.). Sekite informaciją – galimi pokalbio formato pasikeitimai. Dėl galimybės dalyvauti priėmimo pokalbyje nuotoliniu būdu kreiptis el. paštu  rima.bareikiene@if.vu.lt

Plačiau apie priėmimo į doktorantūrą sąlygas žr.:

2021 m. priėmimo į VU ir LII istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros studijas komisijos sudėtis

2021 m. reikalavimai stojantiesiems į doktorantūrą

2021 m. priėmimo į VU ir LII istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą tematikos

Skelbiamas 2021 metų Etnologijos krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

2021-04-20

Etnologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 20 d. iki gegužės 28 d.:

Lietuvos istorijos institutas

Tilto g. 17, Vilnius.

Kontaktinis asmuo – Saulė Urbanavičienė,
tel. (8 5) 262 38 29, el. paštas urbanaviciene@istorija.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.

Daugiau informacijos:

Skelbimas

Disertacijos tematikos pristatymas

Prašymo dalyvauti konkurse forma

Prašymo leisti dalyvauti konkurse į Etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijas forma.

Konkurso į etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijas 2021 metais sąlygos ir tvarka

Etnologijos mokslo krypties disertacijų tematikos ir vadovai 2021 m. 

Priėmimas į Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą 2020 m.

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2020 m.

Plačiau apie priėmimo į doktorantūrą sąlygas

2020-06-16

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2020 m."

Plačiau apie priėmimo į doktorantūrą sąlygas žr.:

2020 m. priėmimo į VU ir LII istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros studijas komisijos sudėtis

2020 m. reikalavimai stojantiesiems į doktorantūrą

2020 m. priėmimo į VU ir LII istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą tematikos

SKELBIAMAS 2020 METŲ ETNOLOGIJOS KRYPTIES DISERTACIJŲ TEMATIKŲ IR DOKTORANTŲ VADOVŲ KONKURSAS.

Priėmimas į Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą 2019 m.

Skelbiamas 2019 metų Etnologijos krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2019 m.

Priėmimas į Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą 2018 m.

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslo krypties doktorantūrą 2018 m.

Skelbiamas 2018 metų Etnologijos krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas.

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslo krypties doktorantūrą 2017 m.

Skelbiamas 2017 metų Etnologijos krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas.

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslo krypties doktorantūrą 2016 m.

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslo krypties doktorantūrą 2015 m.

Priėmimas į Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą 2015 m.

Skelbiamas 2015 metų Etnologijos krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslo krypties doktorantūrą 2014 m.

Informacija atnaujinta 2024-06-21 17:48