Pradžia
lt
en

SKELBIAMAS PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į VILNIAUS UNIVERSITETO IR LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO ISTORIJOS IR ARCHEOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ 2023 M.

Priėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo bendra Priėmimo į doktorantūrą komisija.

Stojančiojo į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą konkursinis balas susideda iš doktorantūros mokslinio projekto ir pokalbio vertinimo, stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio svertinio vidurkio ir mokslo darbų vertinimo (jei stojantysis tokių turi).

Doktorantūros mokslinis projektas. Stojantieji į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą pateikia išspausdintą ir pasirašytą mokslinį projektą (būtina nurodyti disertacijos tematikos kryptį) ir dviejų mokslininkų rekomendacijas.  Reikalaujama projekto apimtis – iki 30.000 spaudos ženklų įskaitant tarpus (apie 10 numeruotų lapų). Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.

Moksliniame projekte privalo būti:

 • suformuluota būsimos disertacijos tema ir tyrimo problematika, tyrimo tikslai ir uždaviniai;
 • pristatyti būsimo tyrimo šaltiniai ir tyrimų būklė Lietuvoje ir pasaulyje;
 • pristatytas planuojamo tyrimo naujumas ir aktualumas;
 • pristatyti tyrimo metodai;
 • pristatyti  pagrindiniai tyrimo klausimai. 

Pokalbis. Stojantieji į doktorantūrą dalyvauja pokalbyje, kurio metu atsako į Priėmimo į doktorantūrą komisijos narių klausimus mokslinio projekto bei planuojamos disertacijos tema.

Mokslo darbai. Kartu su moksliniu projektu stojantysis į doktorantūrą gali pateikti savo publikuotų (arba priimtų spaudai) mokslinių straipsnių kopijas, kurios padėtų susidaryti išsamesnę nuomonę apie pretendento mokslinius pasiekimus.

Vertinimo kriterijai. Mokslinis projektas ir pokalbis su stojančiuoju vertinamas 10 balų sistemoje. Mokslinį projektą recenzuoja istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas. Stojantieji su recenzija nėra supažindinami. Priėmimo į doktorantūrą komisija, atsižvelgdamas į recenzento išvadas bei pokalbį su stojančiuoju, mokslinio projekto ir pokalbio rezultatus vertina pagal šiuos kriterijus:

 • tiksliai ir aiškiai suformuluota mokslinė problema;
 • tinkamai pagrįstas  pasirinktos temos aktualumas ir naujumas, mokslinio tyrimo perspektyva;
 • istoriografijos bei šaltinių žinojimas; 
 • projektas parašytas tinkama akademine forma bei kalba.

Mokslinio projekto recenzentas įvertina ir stojančiojo mokslo darbus. Priėmimo komisija, atsižvelgdama į recenzento išvadas, už kokybiškus mokslinius straipsnius stojančiajam gali skirti iki 1 papildomo balo.

Mokslinio projekto elektroninę versiją su parašu (būtina nurodyti tematiką), dviejų mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nuo spalio 2 d. iki spalio 10 d. 15 val.  siųsti el. paštu rima.bareikiene@if.vu.lt.

Papildomas priėmimas į 2023 m. istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks spalio 18 d. (trečiadienis)  15.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g.7, III a.). 

Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama interneto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/doktoranturos-studijos ir Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (adresu: Universiteto g. 3, Vilnius, 108 ir 109 kab.; telefonais: +370 5 268 7095, +370 5 268 7093, el. paštu: drs@cr.vu.lt ).


Admission to doctoral studies in ethnology science field in 2023 in Klaipeda university, Lithuanian institute of History and Vytautas Magnus university

Skelbiamas priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2023 m.

Priėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo bendra Priėmimo į doktorantūrą komisija. Su disertacijų tematikomis ir  vadovais galite susipažinti čia.

Stojančiojo į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą konkursinis balas susideda iš:

doktorantūros mokslinio projekto ir pokalbio vertinimo;

stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio svertinio vidurkio ir mokslo darbų vertinimo (jei stojantysis tokių turi).

Doktorantūros mokslinis projektas. Stojantieji į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą pateikia išspausdintą ir pasirašytą mokslinį projektą (būtina nurodyti disertacijos tematikos kryptį) ir dviejų mokslininkų rekomendacijas.  Reikalaujama projekto apimtis – iki 30.000 spaudos ženklų įskaitant tarpus (apie 10 numeruotų lapų). Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.

Moksliniame projekte privalo būti:

 • suformuluota būsimos disertacijos tema ir tyrimo problematika, tyrimo tikslai ir uždaviniai;
 • pristatyti būsimo tyrimo šaltiniai ir tyrimų būklė Lietuvoje ir pasaulyje;
 • pristatytas planuojamo tyrimo naujumas ir aktualumas;
 • pristatyti tyrimo metodai;
 • pristatyti  pagrindiniai tyrimo klausimai. 

Pokalbis. Stojantieji į doktorantūrą dalyvauja pokalbyje, kurio metu atsako į Priėmimo į doktorantūrą komisijos narių klausimus mokslinio projekto bei planuojamos disertacijos tema.

Mokslo darbai. Kartu su moksliniu projektu stojantysis į doktorantūrą gali pateikti savo publikuotų (arba priimtų spaudai) mokslinių straipsnių kopijas, kurios padėtų susidaryti išsamesnę nuomonę apie pretendento mokslinius pasiekimus.

Vertinimo kriterijai. Mokslinis projektas ir pokalbis su stojančiuoju vertinamas 10 balų sistemoje. Mokslinį projektą recenzuoja istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas. Stojantieji su recenzija nėra supažindinami. Priėmimo į doktorantūrą komisija, atsižvelgdamas į recenzento išvadas bei pokalbį su stojančiuoju, mokslinio projekto ir pokalbio rezultatus vertina pagal šiuos kriterijus:

 • tiksliai ir aiškiai suformuluota mokslinė problema;
 • tinkamai pagrįstas  pasirinktos temos aktualumas ir naujumas, mokslinio tyrimo perspektyva;
 • istoriografijos bei šaltinių žinojimas; 
 • projektas parašytas tinkama akademine forma bei kalba.

Mokslinio projekto recenzentas įvertina ir stojančiojo mokslo darbus. Priėmimo komisija, atsižvelgdama į recenzento išvadas, už kokybiškus mokslinius straipsnius stojančiajam gali skirti iki 1 papildomo balo.

Mokslinio projekto elektroninę versiją su parašu (būtina nurodyti tematiką), dviejų mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nuo birželio 12 d. iki birželio 20 d. 15 val.  siųsti el. paštu rima.bareikiene@if.vu.lt.

Priėmimas į 2023 m. istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks birželio 29 d. (ketvirtadienį)  10.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g. 7, III a.). 

Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama interneto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/doktoranturos-studijos ir Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (adresu: Universiteto g. 3, Vilnius, 108 ir 109 kab.; telefonais: +370 5 268 7095, +370 5 268 7093, el. paštu: drs@cr.vu.lt ). Taip pat informaciją rasite adresu https://www.if.vu.lt/stojantiems/doktoranturos-studijos

 

Skelbiamas priėmimas į 2023 m. Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą:

Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursai

Etnologijos mokslo kryptyje 

Sausio 20 d. skelbiamas konkursas etnologijos mokslo krypties (H 006) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

- Etninės tradicijos ir jų kaita
- Miesto etnologija
- Tradicinio ir šiuolaikinio folkloro santykiai ir naujovės
- Regioniniai etnokultūriniai procesai
- Lyčių studijos etninėje kultūroje

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo sausio 20 d. iki kovo 10 d.

Doktorantų vadovų konkursas

Sausio 20 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus* bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
- CV Europass forma
- Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
- Prašymas dalyvauti konkurse
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo sausio 20 d. iki kovo 10 d.
Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami, žr. čia.


*Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.V-340, 5.2 punkto reikalavimai.

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki kovo 15 d.

 

DĖMESIO! Pratęsti papildomo priėmimo terminai

Mokslinio projekto elektroninę versiją su parašu, dviejų mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas iki spalio 12 d. 15 val. siųsti el. paštu rima.bareikiene@if.vu.lt, tel. (8 5) 2687297.

Prieš siunčiant mokslinį projektą būtina pateikti prašymą: https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/doktoranturos-studijos#prasymo-teikimas.

Papildomas priėmimas į 2022 m. Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks spalio 20 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g. 7, III a.). 

Daugiau informacijos: https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/doktoranturos-studijos.

 

Skelbiamas papildomas priėmimas į 2022 m. Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks rugsėjo 27 d. (antradienį) 15.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g. 7, III a.). 

Daugiau informacijos: https://www.if.vu.lt/stojantiems/doktoranturos-studijos#priemimas-i-vilniaus-universiteto-ir-lietuvos-istorijos-instituto-istorijos-ir-archeologijos-mokslo-krypties-doktorantura-2022-m-2

Admission to available doctoral places at Vilnius university

For more information: https://www.vu.lt/en/studies/phd-students/admission

Skelbiamas priėmimas į 2022 m. Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą

Admission to doctoral studies in ethnology science field in 2022 in Klaipeda university, Lithuanian institute of History and Vytautas Magnus university

Skelbiamas priėmimas į 2022 m. istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą

Priėmimas į 2022 m. Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks birželio 29 d. (trečiadienį)  10.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 211 aud. (Universiteto g.7, II a.). 

Mokslinio projekto elektroninę versiją su parašu, dviejų mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nuo birželio 20 d. iki birželio 22 d. 15 val.  siųsti el. paštu rima.bareikiene@if.vu.lt, tel. (8 5) 2687297.

Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama interneto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/doktoranturos-studijos ir Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (adresu: Universiteto g. 3, Vilnius, 108 ir 109 kab.; telefonais: +370 5 268 7095, +370 5 268 7093, el. paštu: drs@cr.vu.lt ).

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2021 m.

Priėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo bendra Priėmimo į doktorantūrą komisija.

Mokslinio projekto elektroninę versiją, mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nuo birželio 21 d. iki  23 d. (trečiadienis) 15.00 val. privaloma atsiųsti el. paštu rima.bareikiene@if.vu.lt, tel. (8 5) 2687297. Nurodytų dokumentų originalus privaloma turėti priėmimo metu.

Priėmimas į 2021 m. istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks liepos 1 d. (ketvirtadienį)  10.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 211 aud. (Universiteto g.7, II a.). Sekite informaciją – galimi pokalbio formato pasikeitimai. Dėl galimybės dalyvauti priėmimo pokalbyje nuotoliniu būdu kreiptis el. paštu  rima.bareikiene@if.vu.lt

Plačiau apie priėmimo į doktorantūrą sąlygas žr.:

2021 m. priėmimo į VU ir LII istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros studijas komisijos sudėtis

2021 m. reikalavimai stojantiesiems į doktorantūrą

2021 m. priėmimo į VU ir LII istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą tematikos

Skelbiamas 2021 metų Etnologijos krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

2021-04-20

Etnologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 20 d. iki gegužės 28 d.:

Lietuvos istorijos institutas

Tilto g. 17, Vilnius.

Kontaktinis asmuo – Saulė Urbanavičienė,
tel. (8 5) 262 38 29, el. paštas urbanaviciene@istorija.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.

Daugiau informacijos:

Skelbimas

Disertacijos tematikos pristatymas

Prašymo dalyvauti konkurse forma

Prašymo leisti dalyvauti konkurse į Etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijas forma.

Konkurso į etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijas 2021 metais sąlygos ir tvarka

Etnologijos mokslo krypties disertacijų tematikos ir vadovai 2021 m. 

Priėmimas į Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą 2020 m.

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2020 m.

Plačiau apie priėmimo į doktorantūrą sąlygas

2020-06-16

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2020 m."

Plačiau apie priėmimo į doktorantūrą sąlygas žr.:

2020 m. priėmimo į VU ir LII istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros studijas komisijos sudėtis

2020 m. reikalavimai stojantiesiems į doktorantūrą

2020 m. priėmimo į VU ir LII istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą tematikos

SKELBIAMAS 2020 METŲ ETNOLOGIJOS KRYPTIES DISERTACIJŲ TEMATIKŲ IR DOKTORANTŲ VADOVŲ KONKURSAS.

Priėmimas į Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą 2019 m.

Skelbiamas 2019 metų Etnologijos krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2019 m.

Priėmimas į Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą 2018 m.

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslo krypties doktorantūrą 2018 m.

Skelbiamas 2018 metų Etnologijos krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas.

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslo krypties doktorantūrą 2017 m.

Skelbiamas 2017 metų Etnologijos krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas.

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslo krypties doktorantūrą 2016 m.

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslo krypties doktorantūrą 2015 m.

Priėmimas į Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantūrą 2015 m.

Skelbiamas 2015 metų Etnologijos krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslo krypties doktorantūrą 2014 m.

Informacija atnaujinta 2023-09-29 11:45