Pradžia
lt
en

Humanitarinių mokslų srities Istorijos ir archeologijos mokslo krypties disertacijų tematikos

Priėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo bendra Priėmimo į doktorantūrą komisija.

Stojančiojo į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą konkursinis balas susideda iš doktorantūros mokslinio projekto ir pokalbio vertinimo, stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio svertinio vidurkio ir mokslo darbų vertinimo (jei stojantysis tokių turi).

Doktorantūros mokslinis projektas. Stojantieji į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą pateikia išspausdintą ir pasirašytą mokslinį projektą (būtina nurodyti disertacijos tematikos kryptį) ir dviejų mokslininkų rekomendacijas. Reikalaujama projekto apimtis – iki 30.000 spaudos ženklų įskaitant tarpus (apie 10 numeruotų lapų). Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.

Moksliniame projekte privalo būti:

  • suformuluota būsimos disertacijos tema ir tyrimo problematika, tyrimo tikslai ir uždaviniai;
  • pristatyti būsimo tyrimo šaltiniai ir tyrimų būklė Lietuvoje ir pasaulyje;
  • pristatytas planuojamo tyrimo naujumas ir aktualumas;
  • pristatyti tyrimo metodai;
  • pristatyti pagrindiniai tyrimo klausimai.

Pokalbis. Stojantieji į doktorantūrą dalyvauja pokalbyje, kurio metu atsako į Priėmimo į doktorantūrą komisijos narių klausimus mokslinio projekto bei planuojamos disertacijos tema.

Mokslo darbai. Kartu su moksliniu projektu stojantysis į doktorantūrą gali pateikti savo publikuotų (arba priimtų spaudai) mokslinių straipsnių kopijas, kurios padėtų susidaryti išsamesnę nuomonę apie pretendento mokslinius pasiekimus.

Vertinimo kriterijai. Mokslinis projektas ir pokalbis su stojančiuoju vertinamas 10 balų sistemoje. Mokslinį projektą recenzuoja istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas. Stojantieji su recenzija nėra supažindinami. Priėmimo į doktorantūrą komisija, atsižvelgdamas į recenzento išvadas bei pokalbį su stojančiuoju, mokslinio projekto ir pokalbio rezultatus vertina pagal šiuos kriterijus:

  • tiksliai ir aiškiai suformuluota mokslinė problema;
  • tinkamai pagrįstas pasirinktos temos aktualumas ir naujumas, mokslinio tyrimo perspektyva;
  • istoriografijos bei šaltinių žinojimas;
  • projektas parašytas tinkama akademine forma bei kalba.

Mokslinio projekto recenzentas įvertina ir stojančiojo mokslo darbus. Priėmimo komisija, atsižvelgdama į recenzento išvadas, už kokybiškus mokslinius straipsnius stojančiajam gali skirti iki 1 papildomo balo.

Mokslinio projekto elektroninę versiją su parašu (būtina nurodyti tematiką), dviejų mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nuo birželio 10 d. iki birželio 17 d. 15 val. siųsti el. paštu rima.bareikiene@if.vu.lt. Prieš teikiant mokslinį projektą konkursui būtina prisijungti prie VU internetinės stojančiųjų aptarnavimo sistemos ir pateikti reikalingus dokumentus – https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.login

Priėmimas į 2024 m. istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks birželio 26 d. (trečiadienį) 10.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g.7, III a.).

Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama interneto svetainėje ir Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (adresu: Universiteto g. 3, Vilnius, 108 ir 109 kab.; telefonais: +370 5 268 7095, +370 5 268 7093, el. paštu: ).

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2024 m.

 
 
Informacija apie priėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2024 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto internetiniame puslapyje:
 
 
Informacija apie doktorantūros studijas Vilniaus universitete:
 
 

 

Informacija atnaujinta 2024-04-09 10:52